Vedtægter

§1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningen Gråsten Cykleklub er stiftet d. 7. februar 2008 og har hjemsted i Gråsten i Sønderborg Kommune. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykle Union-Motion (DCU-Motion) og tilknyttet Område Sydjylland – Fyn, under Danmarks Idræts-Forbund og er underlagt disses love og bestemmelser.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at dyrke cykelsport i form af cykelmotion og cykelløb i bred forstand og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

 

 

§ 3 Medlemskab

Som medlem kan optages enhver, der er fyldt 15 år.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægt og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Endeligt afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab, forelægges generalforsamlingen.

§ 4 Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.

§ 5 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende med foreningen afvikles.

§ 6 Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§ 7 Restance

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

§ 8 Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller ekskluderes permanent, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt.

§ 9 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af februar måned. . Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal findes sted med to ugers varsel på GCK Memberlink hjemmeside: http://graasten-cykleklub.dk

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 10 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse.
  4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Valg af bestyrelse og suppleant
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

§ 11 Generalforsamlingens ledelse

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 17 og 18

Afstemningen skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende.

Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 13 Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst tre af dens medlemmer, herunder formanden er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i forhold til vedtægten. Bestyrelsen konstituere sig med formand, kassere og sekretær på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, formand, kassere og sekretær vælges derfor ikke af generalforsamlingen. 

2 bestyrelsesmedlemmer og suppleant er på valg i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 15 år og har stemmeret, jf.§ 9.

§ 14 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden d. 7. januar afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

§ 15 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor.

Revisoren skal hvert år i januar gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger

§ 16 Tegning og hæftelse

16.1 Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden og kassereren i forening  jfr. dog punkt 16.2.  

16.2 Kassereren står for den daglige varetagelse af foreningens formue,  herunder indkassering af kontingenter samt betaling af regninger mv.  

Til brug for kassererens varetagelse af foreningens formue kan den  samlede bestyrelse meddeler kassereren skriftlig fuldmagt til at disponere over foreningens konti, herunder via Netbank og/eller Mobilbank.  

Fuldmagt skal oprettes på pengeinstitutters fuldmagtsformularer. 

§ 17 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 18 Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/almen velgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom, skal tilgå.