Meddelser fra bestyrelsen

KONSTITUERING

  •    
  •    
  •    

Formand: Kjeld Jacobsen

Sekretær: Lise Houman

Kasserer: Bjarne Asmussen

Bestyrelsesmedlem: MartinSigsgaard

Bestyrelsesmedlem: Richard Hardman

Suppleant: Sanne Vesperini

Revisor: Preben Kleis

 

 

 

Generalforsamling i Gråsten Cykleklub, Egernsund gl. skole den 2. februar 2022

Vi startede med spisning kl. 18.30

Generalforsamling kl. 19.00

Velkomst v. formanden

Valg af dirigent – Svend

Valg af referent – Lise

 

Bestyrelsens beretning v. Kjeld Jacobsen:

19 deltagere
Valg af dirigent: Svend Hedegaard
Valg af referent: Lise Houman
Svend konkluderede at generalforsamlingen er lovlig indvarslet, da den er indkaldt til den 4.11.2021.
Bestyrelsens beretning v. Kjeld Jacobsen:
Klubbens 15. generalforsamling og Kjelds 5. som formand.
2021 måtte vi aflyse en del aktiviteter, men har kunnet afvikle træningerne.
2021 har fået nye medlemmer og mistet nogle medlemmer. Antallet er status quo.
Træningerne i 2021 har båret præg af færre deltagere, så vi har max. kunnet danne 3 hold.
Der opleves desværre enkelte negative holdninger ifm. træningerne. Kom gerne med konstruktiv kritik.
Klubbens økonomi er fortsat god og der har været penge til, at klubben har kunnet betale for spisning og
kaffe/kage ad flere omgange.
Stor tak til sponsorerne, der flittigt har sponsoreret klubben. Der arbejdes fortsat på et større
foredragsarrangement, som Witt ønsker at sponsorere. Det er ikke lykkedes at finde et egnet arrangement,
men arbejdes fortsat på det.
Klubtøj: vi har ikke solgt ret meget tøj i 2021. Opfordring til, at udskifte tøjet løbende.
Træningsweekend: Weekenden blev afholdt, men fællesspisningen om aftenen blev aflyst.
Harzen: Aflyst igen
Tour de Sydfyn: 2 hold med 16 deltagere. Tidlig afgang fra Broager og vi nåede færgen i fin stil. God rundtur
på Sydfyn med frokost undervejs. Grill hos Richard om aftenen.
Hyggelig julehygge hos Richard med få deltagere.
Vi nærmer os Tour de France-arrangementet i Gråsten. Der er 26 tilmeldt. Kjeld skal til møde 24.02. og
sender info ud derefter.

Forelæggelse af årsrapport v. Preben:

Preben Kleis gennemgik årets regnskab.
Kommentar: Indkøb af klubtøj burde have været med i regnskabet 2020, således at overskuddet i 2020
havde været mindre og det samme med underskuddet i 2021.
Godkendt og revideret af Jan Grevsen.

Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag:
Budget ligner stort set 2021, med samme forventede uændret kontingent.
Alt afhænger af salg af klubtøj. Alle øvrige udgifter er stort set faste/kendte.
Spørgsmål vedr. klubtøj: Aftalen omkring køb af klubtøj til reduceret pris er til år 2023-2024. Bestyrelsen
sender en reminder ud, når fristens udløb nærmer sig.
Budget og regnskab godkendt. Uændret kontingent.

Behandling af indkomne forslag:

Bestyrelsens forslag: Forslag om at slette ”og indkomne forslag” i vedtægternes §9, da der har været
sprogkludder i teksten.
Forslag om at slette revisorsuppleanten i §10, dagsorden. Vi har ikke tidligere gjort brug af en
revisorsuppleant. Skulle der være brug for en revisorsuppleant, kan man som bestyrelse lovligt finde en
uvildig, som kan revidere klubbens regnskab.

Valg af bestyrelse og suppleant:

Preben er på valg – modtager ikke genvalg
Martin er på valg – modtager genvalg
Bestyrelsen foreslår Martin og Bjarne som medlemmer af bestyrelsen.
Sanne er suppleant – modtager genvalg. Sanne blev valgt.
Valg af revisor – Preben blev valgt.

Eventuelt:

Rødvin og tak til Jan og Preben for indsatsen for tjansen som revisor og kasserer.
Hjemmeside: Foredrag med Chris Anker ligger fortsat på hjemmesiden i rulleteksten. Fjernes.

Planlagte aktiviteter 2022:

Fælles træning/turleder m.v.
Træningsweekend 1.-3. april
Classified as Business
Harzen 5. -8. maj. Der arrangeres en eftermiddag hos Richard, hvor vi planlægger ruter og anden
praktik.
Tour de Syd den 29. maj
11. juni - Sommerturen Tour de Højer omdøbes til ”Coast to coast”. Turen er 165 km og kan
afkortes for dem, som ønsker det. Frokost ved cafeteria i Højer og afslutning hos Richard.
Tour de France arrangement i Gråsten den 3. juli. Kjeld vender tilbage med information.
Fællestræning/turleder:
Forslag til onsdagstræninger:
Martin fremlagde forslag om 3 forskellige onsdags-træninger ”bakketræning”, ”individuel træning”
og ”rulleskift træning”. Vi prøver det i april/maj og derefter evalueres konceptet. I juni laves nye
ruter med samme koncept. Vigtigt at give Martin input ultimo maj, så eventuelle uhensigtsmæssigheder kan justeres.
Forslag til søndagstræninger:
Fællestræning med søsterklub en søndag i maj og en søndag i august. Prøves af med henblik på at
der eventuelt kan laves fællestræning i vinterhalvåret.
Alle andre søndage køres med turledere. Husk at være en del af turledertjansen, så træningerne
bliver varierede. Giv besked til bestyrelsen, hvis I ikke ønsker at være turleder.
Forslag til aktiviteter:
Carsten foreslog aktivitet ”indstilling af cykler” (prøvet i Vejen Cykelklub)
Skruekursus

POKALER 2011:

Årets ROOKIE: Jesper Jacobsen

Årets mest ihærdige rytter: Sanne Vesperini

Årets kammerat: Preben Kleis

Årets undskyldning: Hans Wraa

 

POKALER 2012:

Årets ROOKIE: Olaf Lindgren

Årets mest ihærdige rytter: Kim Gottlieb

Årets kammerat: Richard Hardman

Årets undskyldning: Mike Carstensen

 

POKALER 2013:

Årets ROOKIE: Lene Lindgren

Årets mest ihærdige rytter: Sanne vesperini

Årets kammerat: Richard Hardman

Årets undskyldning: Ken Petersen

 

POKALER 2014:

Årets ROOKIE: Kjeld Jacobsen

Årets mest ihærdige rytter: Kjeld Jacobsen

Årets kammerat: Richard Hardman

Årets undskyldning: Bjarne Asmussen

 

POKALER 2015:

Årets ROOKIE: Christina Petersen

Årets mest ihærdige rytter: Kim Ternstrøm

Årets kammerat: Bjarne Asmussen

Årets undskyldning: Jens Jensen

 

POKALER 2016:

Årets ROOKIE: Jan Grevsen

Årets mest ihærdige rytter: Kjeld Jacobsen

Årets kammerat: Bjarne Asmussen

Årets undskyldning: Olaf Dall Lindgreen

 

POKALER 2017:

Årets ROOKIE: Hans Georg

Årets mest ihærdige rytter: Kjeld Jacobsen

Årets kammerat: Lars Hanfgarn

Årets undskyldning: Bjarne Asmussen

 

POKALER 2018:

Årets ROOKIE: Kis Hansen

Årets mest ihærdige rytter: Bjarne Asmussen

Årets kammerat: Kaj Hermansen

Årets undskyldning: Ken Petersen